Đặt khách hàng làm gốc, lấy cuộc sống nhân viên làm mục tiêu phát triển
hotline mitgroup.vn

Hotline Tư Vấn

0909 156 177
hỗ trợ mitgroup.vn

Bảo hành vàng

Support 24/7
giao hang mitgroup.vn

Giao hàng Free

Nội Thành

Giá bán: 1,746,850

Description:
Smart Array 6402/128 Ultra320 SCSI controller
64-bit 133MHz PCI-X interface RAID XOR engine
two Internal or four External Ultra320 SCSI channels
and 128MB of battery-backed write cache

Part Number(s)
Option Part# 273915-B21